Zvažujete zaobstaranie tepelného čerpadla?

Prečítajte si najčastejšie otázky zákazníkov, ktorí boli v rovnakom rozhodovacom procese, ako ste možno teraz Vy.

Viac ako 40 rokov skúseností výrobcu s tepelnými čerpadlami ukazuje, že pri správne navrhnutých, inštalovaných a servisovaných tepelných čerpadlách je životnosť kompresoru cca 50 – 70 000 prevádzkových hodín, čo je vo výsledku doba dlhšia ako 20 rokov. Životnosť zemných tepelných čerpadiel je väčšinou až o 1/3 dlhšia ako pri kvalitných vzduchových čerpadlách.

Určite. Závisí to samozrejme na jeho dimenzovaní. My pre každý objekt vykonávame návrh vhodného zdroja tepla v návrhovom programe výrobcu HPC2, ktorý všetko vyhodnotí. Podľa celkového vyhodnotenia sa môžeme rozhodnúť, či navrhnuté TČ vyhovuje Vašej požiadavke z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov, účinnosti (vykurovacieho faktoru) a bodu bivalencie. Pre kalkuláciu TČ môžete kontaktovať našich obchodných zástupcov.

ÁNO. Záleží od typu tepelného čerpadla. Vzduch × voda je prevádzkované v reverznom móde a namiesto teplej vody pre vykurovanie, dodáva chladnú vodu podľa limitu konkrétneho stroja. Pri vyhotovení zem × voda je to výhodnejšie z pohľadu prevádzkových nákladov a to predovšetkým pri pasívnom chladení, ktoré je prevádzkované iba za energiu na napájanie obehového čerpadla – takže takmer zadarmo. Pri režime aktívneho chladenia je v prevádzke kompresor TČ. V tomto režime je možné splniť vyššie nároky na chladiaci výkon a zároveň na teplotu chladiacej vody, napríklad pre fancoily s teplotou okolo 7°C. Obidva tieto režimy sú zaujímavé hlavne z pohľadu životnosti a revitalizácie zdroja tepla – pri oboch režimoch je totiž odpadovým teplom regenerovaný zdroj – plošný kolektor alebo geotermálny vrt.

Dnes to už nie je zásadná téma. Pre nižšie prevádzkové náklady sú vhodnejšie nízkoteplotné sústavy s potrebnou výstupnou teplotou okolo 40 °C, ako podlahové alebo stenové vykurovanie. Vykurovacie telesá (Radiátory) dnes vo väčšine objektov po zateplení vyhovujú aj s potrebnou teplotou okolo 60°C. Tepelné čerpadlá Thermia majú možnosť výstupnej teploty až 65 °C. Dôležité je z pohľadu efektivity prevádzky tepelného čerpadla pri rekonštrukciách vykurovacích sústav alebo pri novostavbách navrhovať vykurovacie telesá na nižšie teplotné spády (nižšiu teplotu na prívode do vykurovacej sústavy) a tým priblížiť ich optimálnu prevádzku a prevádzkové náklady systému s podlahovým vykurovaním.

Tepelné čerpadlá sú jedným z najekologickejších zariadení, určených na vykurovanie ohrevu teplej vody a pod. Dnešné najpoužívanejšie vyhotovenie vzduchových tepelných čerpadiel je tzv. „MONOBLOK“. Ten má už od výroby chladiaci okruh hermeticky uzavretý a naplnený ekologickým chladivom.

V súčasnej dobe neexistuje ekologickejší spôsob vykurovania, bez vzniku škodlivých emisií pre zdravý život ľudí alebo pre samotnú planétu, než je práve tepelné čerpadlo. Predčí v mnohých smeroch aj konvenčné zdroje tepla ako plyn, LTO alebo priama elektrina (vyrábaná napríklad z uhlia).

Prevádzkové náklady tepelných čerpadiel sú nízke, pretože spotrebujú iba cca 1/3 – 1/6 elektrickej energie z celkovej dodanej energie na vykurovanie.

Ide o takmer bezúdržbový zdroj tepla. Je možné ho diaľkovo monitorovať a ovládať.

Doba životnosti pri správnom návrhu, inštalácii a prevádzke je vysoká.

Švédsky výrobca Thermia AB sa radí k popredným svetovým výrobcom tepelných čerpadiel. Výrobu tepelných čerpadiel začala spoločnosť už v polovici 70. rokov minulého storočia.

 • Má viac ako 40 rokov skúseností
 • Udržuje vysokú kvalitu svojich výrobkov
 • Výroba prebieha v Arvike vo Švédsku
 • Široká ponuka produktov
 • 1.TČ zem × voda, ktoré pokorilo hranicu SCOP 6 (Atlas 6,15) viac tu
 • Záruka 5 rokov bez nutnosti ročných kontrol
 • Uvedenie do prevádzky a preškolenie obsluhy technikom v cene TČ
 • Zaistený záručný aj pozáručný servis
 • Vyškolená sieť montážnych firiem
 • Výrobky registrované v dotačných programoch ČR a SR
 • Vysoká úroveň poskytovaného poradenstva

ÁNO, je to možné. Viac o aktuálnych možnostiach v sekcii DOTÁCIE.

Tepelné čerpadlo pracuje tak, že prečerpáva tepelnú energiu z vonkajšieho prostredia (kde je obsiahnutá energia vo vzduchu alebo v zemi s nižšou teplotou, ako je teplota vo vnútri našich domovov) do vnútorného prostredia budovy (kde potrebujeme energiu s vyššou teplotou – cca 20 °C) za pomoci elektrickej energie. Takže elektrická energia slúži na pohon celého systému, ale hlavný podiel energie, ktorú používame na vykurovanie tepelným čerpadlom, je zadarmo z vonkajšieho prostredia. Množstvo energie zadarmo z vonkajšieho prostredia je cca v rozmedzí 2/3 – 5/6 z celkovej dodanej energie na vykurovanie.

Tepelné čerpadlo pri vykurovaní prečerpáva tepelnú energiu z vonkajšieho prostredia do vnútorného prostredia a k tomu používa elektrickú energiu. Spotreba elektrickej energie zodpovedá náročnosti tohto prečerpávania. Pokiaľ máte vonkajšie prostredie teplotne blízko položené k vnútornému prostrediu v budove, tepelné čerpadlo spotrebuje energie menej, než keď sú tieto dve teploty od seba vzdialené viac.

Preto je výhodné mať hlbinné vrty s takmer konštantnou teplotou okolo 10 °C po celý rok a podlahové vykurovanie s veľkou teplovýmennou plochou, a teda nízkymi povrchovými teplotami. Tým sa minimalizuje spotreba elektrickej energie a tepelné čerpadlo bude dodávať maximálny podiel tepelnej energie odobratej vonkajšiemu prostrediu.

Ďalším odporúčaním je nepoddimenzovať tepelné čerpadlo, pretože v prípade chladnejšej zimy by slabšie tepelné čerpadlo spotrebovalo viac elektrickej energie pomocným ohrevom.

Tepelné čerpadlo je diametrálne odlišný zdroj tepla ako plynový kotol, vzhľadom na to, ako je teplo generované, ale veľmi podobným zdrojom ohľadom požadovaných optimálnych parametrov vykurovacej sústavy. Kondenzačný kotol je tým efektívnejší, čím má väčšiu možnosť kondenzácie zvyškov paliva = s nízkoteplotnou vykurovacou sústavou. Tepelné čerpadlo je tým efektívnejšie, čím má nižšie položené teploty vykurovacej sústavy, kvôli nižšej spotrebe elektrickej energie. Oba zdroje tepla sú efektívnejšie s nízkoteplotnými vykurovacími sústavami.

Kondenzačný plynový kotol je prispôsobený na prácu s nízkoteplotnou vykurovacou sústavou. Pokiaľ teda skutočne máte nízkoteplotnú vykurovaciu sústavu (podlahové vykurovanie, alebo radiátory bohato predimenzované) je tepelné čerpadlo veľmi vhodným zdrojom tepla pre vašu vykurovaciu sústavu. Samozrejme sú tu technické detaily, ktoré treba prekonzultovať so špecializovaným inštalačným technikom. Ide o typ tepelného čerpadla, umiestnenie a vybavenosť inštalačného celku (umiestnenie akumulačnej nádrže alebo jej vynechanie atď.).

Vzduchové tepelné čerpadlá sú všeobecne vo vonkajšom prostredí počuť, pretože nútene distribuujú vonkajší vzduch cez vzduchový výmenník tepla pomocou ventilátora a vo vonkajšej jednotke je taktiež umiestnený kompresor. Medzi jednotlivými tepelnými čerpadlami sú ohľadne emitovaného hluku rozdiely. Pokiaľ nie je v bezprostrednej blízkosti miesta inštalácie susedov dom alebo iná hranica chráneného priestoru, je celkom na vás, či vyberiete iTec alebo Athenu, vo všeobecnosti by nemala byť vonkajšia jednotka vzduchového tepelného čerpadla inštalovaná pod oknami spálne alebo izby, kde sa spí. Pokiaľ však budete hluku tepelného čerpadla prikladať zásadný význam, je na mieste zvoliť zo vzduchových tepelných čerpadiel Athenu (ktorá je najtichšia z našich vzduchových tepelných čerpadiel) alebo zvoliť skôr zemný stroj, ktorý je umiestnený vo vnútri, vonku ho nepočuť vôbec a vnútri je počuť minimálne z dôvodu vyváženej akustickej konštrukcii…

Áno, Tepelné čerpadlá Thermia je možné ovládať diaľkovo cez internet. Pri tepelných čerpadlách s riadiacim systémom Genesis (Atlas, Calibra, Mega, Athena) nie je potrebné žiadne ďalšie príslušenstvo, iba je potrebné mať prístup na internet cez kábel. Pri základných modeloch iTec a Legend je potrebné k prístupu na internet zaobstarať ešte príslušenstvo Thermia online.

Investícia do tepelného čerpadla má vyčísliteľnú dobu návratnosti v porovnaní s niektorými zdrojmi tepla (elektrina/elektrokotol) a s niektorými naopak nie (drevo pri samozbere v lese/kachle na drevo). Výpočtu návratnosti sa zúčastňujú obstarávacie náklady na tepelné čerpadlo, pridružené náklady na inštaláciu, plus ročné náklady na prevádzku a údržbu. Tieto náklady sa porovnávajú s porovnávaným zdrojom tepla (investičné náklady, pridružené náklady, plus ročné náklady na prevádzku a údržbu) a hladá sa rovnováha rok po roku, až sa nájde doba návratnosti. Výrazne sa do výsledku premieta cena za kWh elektrickej energie a porovnávaného zdroja.

S príchodom tepelných čerpadiel sa začal používať termín náklady počas životnosti zariadenia. Do týchto nákladov spadajú všetky náklady za dobu životnosti zariadenia (investičné, prevádzkové a náklady na údržbu). Cieľom je nájsť zariadenie (zdroj tepla), ktorý má najnižšie náklady za dobu životnosti. Výhodu má zariadenie, ktoré má dlhšiu životnosť a nižšie náklady. Tu tepelné čerpadlo vyhráva výraznejšie.

Je na mieste povedať, že v poslednej dobe už ekonomická rovina, pri zaobstarávaní tepelného čerpadla nehrá takú rolu, ako predtým. Do popredia sa dostáva rovina nezávislosti a možnosti voľby zdroja tepla, podľa celoeurópskej energetickej situácie. Mnoho užívateľov dopĺňa chýbajúce zdroje tepla na vykurovanie a napríklad ten, kto už má kotol na plyn a kotol na drevo, zaobstaráva ešte tepelné čerpadlo.

Teraz máme v ponuke všetky vzduchové tepelné čerpadlá invertorové a väčšinu zemných a vodných tiež. To znamená, že majú premenný výstupný výkon. Na regulácii výstupného výkonu sa podieľa ekvitermická vykurovacia krivka a tiež sledovanie odchýlky skutočnej teploty vykurovacej vody od tej požadovanej. Tepelné čerpadlo tieto a ďalšie veličiny vyhodnocuje a na základe vyspelej PID regulácie prispôsobuje svoju prevádzku okamžitým podmienkam.

Chcete získať dotácie na tepelné čerpadlo?

Prečítajte si najčastejšie otázky zákazníkov, ktorí boli v rovnakom rozhodovacom procese, ako ste možno teraz Vy.

Rodinné a bytové domy na Slovensku, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, sa môžu uchádzať o finančné dotácie na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Tieto dotácie sú vydávané prostredníctvom poukážok vďaka národným projektom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

 • inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu od centrálného zásobovania teplom;
 • tepelné čerpadlo využíva aerotermálnu, geotermálnu alebo hydrotermálnu energiu;
 • tepelné čerpadlo je akreditovaným skúšobným ústavom vybavené dokladom o menovitom výkone;
 • vykurovací súčiniteľ tepelného čerpadla v prípade zem/voda je ˃ 4,1 , v prípade voda/voda ˃ 4,1 a v prípade vzduch voda ˃ 3,5;
 • tepelné čerpadlo má vydané vyhlásenie o zhode.
 • tepelné čerpadlo;
 • akumulačný zásobník vody a zásobníkový ohrievač teplej vody;
 • zemné vrty;
 • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);
 • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;
 • montážne práce;
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Hodnota poukážky závisí od výkonu tepelného čerpadla a splnenia podmienok, ktoré sú uvedené na webovej stránke zelenadomacnostiam.sk.

Pre rodinný dom je základná sadzba pri tepelnom čerpadle 272 €/kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla.

Maximálna výška podpory je 2 720 € na inštaláciu.

Výhradne cez internet vrámci aktuálneho oprávneného obdobia. Podrobný postup k podávaniu žiadostí je uvedený v Manuáli pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam, ktorý je dostupný na webovej stránke zelenadomacnostiam.sk.