Podmienky používania

Táto webová stránka je autorské dielo chránené zákonom a je možné ju užívať iba v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávať, kopírovať či inak rozmnožovať a napodobňovať toto dielo pre inú ako osobnú potrebu fyzickej osoby, a to osobnú potrebu, ktorej účelom zároveň nie je získanie hospodárskeho či obchodného prospechu, sa zakazuje.

Dodávateľ internetových stránok

logo agentura maveb media

Mediální agentura maveb. media s.r.o.
Mrštíkova 399/2a 460 07 Liberec
www.maveb.cz
Kontaktný e-mail: ahoj@maveb.cz